MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme“); adresi 5. maddede belirtilen (“ALICI“) ile [Sultan Mektebi Çıkmazı Sk, Moda Han No:30/602 Yeşildirek İstanbul, Türkiye] adresinde bulunan [POLEREN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] (“SATICI“) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TANIMLAR

2.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Bakanlık : Ticaret Bakanlığı
Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Yönetmelik : 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği
SATICI : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
İnternet Sitesi : SATICI’ya ait [poleren.com.tr] adlı internet sitesi
Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait [poleren.com.tr] adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi
Taraflar : SATICI ve ALICI
Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme
Ürün/Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü Ürün
 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişten gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

1.      Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri
2.      SATICI’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, mensubu olduğu meslek odası ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri ile MERSİS numarası
3.      Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi
4.      Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri
5.      ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları
6.      Mahiyetine göre Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulmasından sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın Sözleşme’yi da 5 yıl ile nezdinde saklayabileceği
7.      Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler
8.      Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri
9.      Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi
10.  SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
11.      Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : POLEREN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : Sultan Mektebi Çıkmazı Sk, Moda Han No:30/602 Yeşildirek İstanbul, Türkiye
Mersis

Tic. Odası

: 0732128008100001

: İstanbul Ticaret Odası – 145697

Telefon : 0212 511 85 58
Fax :
E-posta adresi [email protected]
 1. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi Adı/ Soyadı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
E-posta/Kullanıcı Adı :
 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-posta/Kullanıcı Adı :
 1. FATURA BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adres :
T.C. KİMLİK NO / VERGİ NO :

 

Fatura Teslimi: Fatura istenilen duruma göre sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. 9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

9.1. Ürün veya Ürünler’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

9.3. Sözleşme konusu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması / Hizmet Açıklaması Adet/Paket Adeti Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Toplam

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslim Şekli :

 

9.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

10.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

10.3. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün paketi tedarik edebilir.

10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu Ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. SATICI/SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı [14] gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı/hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra [14] gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin [iki] ile [dört] haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

10.9. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

11.1 SATICI, kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir. Şu kadar ki, ALICI’nın satın aldığı Ürünleri kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.)

sebeplerle iade etmesi halinde, SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir. Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

11.2. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. SATICI’nın İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 1. CAYMA HAKKI

12.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

12.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 • Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu Ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yönetmelik’in “cayma hakkının istisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 12.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler).
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
 • Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

* sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. ALICI, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

16.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda ALICI ve SATICI Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.